WhyEngagedEmployeesAreYourNumberRecruitmentTool,EmployeeEngagement,HR,Recruitment,EmployeeExperience,Ambassador,onboarding,influencer,hrtools,engagement,productivity,recruitmenttool,recruitmentcost,peoplemanagement

Fokus på de anställdas glädje ger bättre ekonomiska resultat

Glada anställda är inte bara bra för stämningen på arbetsplatsen, utan är även tätt förknippade med bättre ekonomiska resultat.

Det säger sig själv att glad personal jobbar bättre än ledsen eller likgiltig personal – men det är många som missar hur stor betydelse det faktiskt har.

Förutom att det är logiskt är det även vetenskapligt bevisat. Det finns undersökningar som visar att arbetsglädje höjer nästan alla affärsresultat. Till exempel ökar försäljningen med upp till 37 %, produktiviteten med 31 % och noggrannheten när uppgifter ska lösas med 19 %.

Glada anställda är friskare, kreativare, samarbetar bättre och har mindre frånvaro än missnöjda anställda.

Innovativa och framåtblickande företag märker i allt högre utsträckning att trivsel på arbetsplatsen kan omsättas till mätbara företagsresultat – och att investeringar i de anställdas nöjdhet påverkar de ekonomiska resultaten positivt.

Läs vidare och se varför det är värt investeringen…

Personal som trivs är produktivare

Glada anställda hänger i hög grad ihop med ökad produktivitet.

När vi är glada och nöjda är vi också mer konstruktiva. Vi ger gärna det lilla extra och vi tycker inte att det är belastande att göra det.

Ditt företag är bara så starkt som de människor som jobbar där och om dina anställda är engagerade och produktiva kommer du att kunna se en markant ökning i output, resultat och ROI.

Som du såg tidigare finns det ett statistiskt samband mellan god arbetsmiljö och produktivitet. Ju högre de anställdas nöjdhet desto högre effektivitet.

Och omvänt kan det leda till sänkt produktivitet om de anställda är missnöjda. Bristande arbetsglädje gör folk mer stressade och leder till att de har svårare att ta till sig information de behöver för att utföra sitt arbete. Det gör att effektiviteten sjunker.

Anställda stannar kvar i högre utsträckning

Att byta ut en anställd kan vara ett dyrt nöje. En uppsägning innebär inte bara förlorat arbete och utgifter för rekryteringen, utan också kostnader för onboarding, upplärning och lägre effektivitet i början av den nya anställningen.

Genom att fokusera på de anställdas trivsel kommer företag att märka att de anställda stannar kvar i högre utsträckning, vilket innebär att man därigenom undviker dyra personalbyten.

Glad, nöjd personal stannar längre. Och de är mer benägna att göra det lilla extra, sprida glädje, komma med konstruktiv input och jobba med sin egen vidareutveckling.

Som arbetsgivare kan det därför vara bra att aktivt arbeta för att skapa en arbetsplats som de anställda trivs på och är stolta över – och det kan du bl.a. göra genom att skapa en kultur av gemenskap och sammanhållning.

Glad personal har lägre frånvaro

Visste du att sjukfrånvaron i Danmark kostar 46 000 000 000 DKK om året?

Det är 46 miljarder DKK som går till sjuklön och sjukpenning.

Det priset visar bara de direkta kostnaderna. En sjukanmälan innebär även indirekta kostnader som förlorad produktion, löner till vikarier, sjunkande omsättning och kostnader för övertidsbetalning.

Frånvaro innebär alltid kostnader, både mänskliga och ekonomiska, och även om det inte går att undvika frånvaro helt är det oftast möjligt att minska den till en acceptabel nivå – särskilt om orsaken till frånvaron beror på arbetsmiljön.

Trivsel och arbetsglädje höjer arbetskvaliteten och minskar utgifter p.g.a. stress och sjukfrånvaro. Undersökningar visar att bland personal som trivs har 85 % av dem inga eller färre än 5 sjukdagar om året. Samma sak gäller bara för 46 % av personal som inte trivs.

Den allmänna stämningen på arbetsplatsen avspeglas med andra ord i företagets ekonomiska resultat och målinriktade insatser för att sänka frånvaron kan föra med sig stora ekonomiska vinster.

Arbetsglädje och kundnöjdhet går hand i hand

Det är ingen hemlighet att kundnöjdhet står högt på dagordningen hos de flesta företagen.

Men en mindre välkänd hemlighet är kanske att nöjda anställda har stor påverkan på hur nöjda kunderna är. Men det är ju egentligen logiskt: glada anställda som känner sig värdesatta kommer automatiskt att ha bättre relationer med kunderna och göra sitt yttersta för att göra dem nöjda.

Vid ett första ögonkast kan det verka som om kundnöjdheten har störst betydelse för ett företags ekonomiska resultat, men känner sig de anställda förbisedda kommer det att påverka arbetsinsatsen och motivationen att ge god service.

Arbetsglädjen bland de anställda är därför enormt viktigt både när det gäller att vinna nya kunder och hålla kvar dem.

Ökad kreativitet och innovation

Produktivitet och effektivitet har redan nämnts flera gånger som ett resultat av högre arbetsglädje. Men en annan sidvinst är utvecklingen av bättre produkter och service till kunderna samt bättre lösningar på både interna och externa utmaningar.

Anställda som trivs visar bättre förmåga att tänka kreativt och utanför boxen. Från produktionsteamet till marknadsföringsteamet kommer dina anställda att vara bättre rustade att lösa problem, hitta nya sätt att samarbeta, locka till sig nya kunder och sälja effektivare.

Engagerad personal är mer förstående och hjälpsamma gentemot både kollegor och kunder. Det ger dem möjlighet att komma med relevantare – och ofta bättre – idéer och lösningar som kan hjälpa företaget att ligga steget före konkurrenterna.